Volandis

Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector.

ERKENNINGSREGELING
De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Volandis beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden

· Voor elk beroep waarvoor het leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;
· Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid;
· Het leerbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

VCA 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. 

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

·       Werktuigbouwkunde

·       Elektrotechniek en procesbesturing

·       Bouwkunde

·       Civiele techniek

·       Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Bij het VCA-systeem krijgt een bedrijf voorafgaand aan certificatie eerst een uitgebreide audit. Tijdens deze audit wordt getoetst of het bedrijf voldoet aan de vereisten van het VCA-systeem. Hierna volgt minimaal éénmaal per jaar een audit om zeker te stellen dat het vastgestelde niveau wordt behouden.

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd. In veel landen wordt een vergelijkbaar systeem als de VCA gehanteerd of ontwikkeld. Alleen België heeft een volledig equivalent systeem met bijbehorende structuur. België, Duitsland en Nederland erkennen elkaars systemen al. Ook Oostenrijk en Zwitserland hebben een systeem dat (in iets mindere mate) vergelijkbaar is met de VCA.

Kühne Bouw BV beschikt over personeel dat beschikt over een VOL-VCA diploma, ook wel een VCA** diploma. Dit diploma, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), geeft aan dat er veilig wordt gewerkt en rekening gehouden wordt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

 

 

Nieuws

  • Coronamaatregelen Bij Kühne Bouw zijn ook wij ons ervan bewust om veilig en gezond te werken.…
  • nieuwbouw woning Vleuten Nieuwbouw woonhuis met bijgebouw te Vleuten gestart! Fundatie en begane grondvloer gereed!

Video